Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sage Automotive Interiors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach (68 200), ul. Przemysłowa 9, KRS: 0000429789, REGON: 146492010, NIP: 5272682602 (dalej: Administrator).
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adresem e-mail: mojedane@sageai.com lub na adres pocztowy: Sage Automotive Interiors Poland Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 68-200 Żary.
 3. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane przez Administratora w celach rekrutacyjnych, w szczególności:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia Kandydata na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), przez czas niezbędny do przeprowadzenia ww. procesu, tj. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia;
  2. w celu przetwarzania danych niewymaganych przepisami prawa przekazanych w procesie rekrutacyjnym dobrowolnie przez Kandydata na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO), przez czas niezbędny do przeprowadzenia ww. procesu, tj. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia lub do momentu wycofania wyrażonej zgody;
  3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na podstawie udzielonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, wyrażonej poprzez odrębne oświadczenie (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO), przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub do momentu wycofania wyrażonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT, dostawcy aplikacji wspomagających procesy rekrutacyjne, inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora;
 5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 6. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221 § 1 k.p. jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych Administrator nie będzie miał możliwości realizacji procesu rekrutacyjnego.