Warunki dotyczące Nabywcy

1. Jurysdykcja; Zawarcie umowy. Niniejsze Warunki zakupu („Warunki”) mają zastosowanie do wszelkich zakupów dokonywanych przez Spółkę, jej podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, następców prawnych i cesjonariuszy („Nabywca”) towarów lub usług („Towar”) opisanych w niniejszych Warunkach, wszelkich załączonych do nich dokumentów Nabywcy oraz wszelkich informacji od Nabywcy, które skierowały Sprzedawcę do niniejszych Warunków lub obejmują niniejsze Warunki (łącznie zwane „Dokumentami umowy”). Do celów niniejszych Warunków miejscem jurysdykcji jest stan Karolina Południowa w Stanach Zjednoczonych („Jurysdykcja”). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między niniejszymi Warunkami a jakimkolwiek innym Dokumentem umowy pierwszeństwo mają niniejsze Warunki. „Sprzedawca” oznacza handlowca sprzedającego Towar wskazany w Dokumentach umowy. Nabywca nie jest handlowcem dokonującym obrotu Towarem. Uznaje się, że Sprzedawca akceptuje postanowienia Dokumentów umowy przez którekolwiek z poniższych: a) podpisanie któregokolwiek Dokumentu umowy, b) przesłanie Nabywcy pisemnego potwierdzenia jakichkolwiek Dokumentów umowy, c) przekazanie Nabywcy informacji dotyczących Towaru lub przystąpienie do realizacji umowy po otrzymaniu jakichkolwiek Dokumentów umowy, d) niezgłoszenie sprzeciwu wobec informacji dotyczącej Towaru w ciągu 10 (dziesięciu) dni od otrzymania jakichkolwiek Dokumentów umowy, e) dostarczenie dowolnej partii Towaru, f) przyjęcie płatności za dowolną partię Towaru, lub g) wskazanie w inny sposób akceptacji przez Sprzedawcę jakichkolwiek Dokumentów umowy. Nabywca może wycofać swoją ofertę zakupu Towaru w dowolnym momencie przed dokonaniem akceptacji przez Sprzedawcę. Po akceptacji Sprzedawca nieodwołalnie zgadza się sprzedać i dostarczyć Towar w ścisłej zgodności z Dokumentami umowy. NINIEJSZYM NABYWCA WYRAŻA SPRZECIW WOBEC POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH WSZELKICH POTWIERDZEŃ LUB INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ WARUNKÓW DOSTARCZONYCH W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM DO CELÓW HANDLOWYCH LUB W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE SĄ NIEZGODNE Z DOKUMENTAMI UMOWY NABYWCY (KTÓRYCH SPRZECZNE LUB DODATKOWE POSTANOWIENIA SĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE Z NINIEJSZEJ UMOWY), A OFERTA I OBOWIĄZKI NABYWCY SĄ WYRAŹNIE UZALEŻNIONE OD AKCEPTACJI TYCH WARUNKÓW PRZEZ SPRZEDAWCĘ. DOKUMENTY UMOWY STANOWIĄ KOMPLETNĄ I WYŁĄCZNĄ UMOWĘ POMIĘDZY NABYWCĄ A SPRZEDAWCĄ W ODNIESIENIU DO TOWARU („UMOWA") I MOGĄ BYĆ ZMIENIONE WYŁĄCZNIE W FORMIE PISEMNEJ, PODPISANEJ PRZEZ UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA NABYWCY. W niniejszej Umowie termin „w tym” oznacza „w tym, między innymi”.

2. Zmiany, anulowanie. Nabywca może w dowolnym momencie wprowadzić bezpośrednie zmiany lub zlecić Sprzedawcy wprowadzenie zmian w Towarze lub w inny sposób zmienić zakres niniejszej Umowy, w tym m.in. w zakresie inspekcji, testów lub kontroli jakości, a Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzenia takich zmian. Wszelkie różnice w cenie lub czasie wykonania wynikające z takich zmian zostaną w odpowiedni sposób skorygowane przez Nabywcę po otrzymaniu dokumentacji w takiej formie i szczegółowości, jakie może wskazać Nabywca. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie będą dokonywane zgodnie z niniejszą Częścią 2. Oprócz wszelkich innych praw Nabywcy do rozwiązania niniejszej Umowy, Nabywca może, według własnego uznania, niezwłocznie rozwiązać całość lub część niniejszej Umowy w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, przekazując Sprzedawcy pisemne zawiadomienie. Po takim rozwiązaniu Nabywca zapłaci Sprzedawcy następujące kwoty bez powielania: a) Cena umowna za cały Towar wykonany i dostarczony zgodnie z Dokumentami umowy, który nie został wcześniej opłacony oraz b) rzeczywiste koszty prac w toku i surowców poniesione przez Sprzedawcę w związku z dostarczeniem Towaru na mocy niniejszej Umowy w zakresie, w jakim takie koszty są uzasadnione i można je odpowiednio przypisać do rozwiązanej części niniejszej Umowy (pod warunkiem, że Sprzedawca dostarczył Nabywcy taką pracę w toku lub surowce), pomniejszone o sumę uzasadnionej wartości lub kosztów (w zależności od tego, która jest wyższa) wszelkich towarów lub materiałów używanych lub sprzedawanych przez Sprzedawcę za pisemną zgodą Nabywcy oraz o koszty wszelkich uszkodzonych lub zniszczonych towarów lub materiałów. Nabywca nie będzie dokonywał żadnych płatności za gotowe towary, usługi, produkty w toku lub surowce wyprodukowane lub zakupione przez Sprzedawcę w ilościach przekraczających ilości wyraźnie zatwierdzone na mocy niniejszej Umowy ani za żadne niedostarczone towary lub surowce, które znajdują się w standardowym zapasie Sprzedawcy lub są łatwo zbywalne. Płatności dokonywane na podstawie niniejszej Części nie mogą przekraczać łącznej ceny płatnej przez Nabywcę za Towar, który nie został dostarczony do dnia rozwiązania Umowy. Z wyjątkiem postanowień w niniejszej Części, Nabywca nie będzie odpowiedzialny za płatności na rzecz Sprzedawcy, bezpośrednio lub z tytułu roszczeń ze strony podwykonawców Sprzedawcy, za utratę spodziewanego zysku, niepokryte koszty ogólne, odsetki od roszczeń, koszty rozwoju produktu i koszty inżynieryjne, koszty reorganizacji lub wynajmu obiektów i sprzętu, niezamortyzowane koszty amortyzacji lub ogólne i administracyjne obciążenia z tytułu rozwiązania niniejszej Umowy. W ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wejścia w życie rozwiązania Umowy Sprzedawca zobowiązuje się do przedłożenia Nabywcy wyczerpującego roszczenia o rozwiązanie umowy wraz z wystarczającymi danymi umożliwiającymi przeprowadzenie audytu przez Nabywcę, a następnie niezwłocznie dostarczy informacje dodatkowe i uzupełniające na żądanie Nabywcy. Nabywca lub jego przedstawiciele mają prawo do przeprowadzenia audytu i zbadania wszystkich ksiąg, dokumentów, obiektów, prac, materiałów, zapasów i innych pozycji związanych z roszczeniem Sprzedawcy o rozwiązanie umowy.

3. Cena. Cena Towaru jest ceną uzgodnioną przez strony i potwierdzoną przez Nabywcę oraz, o ile Nabywca nie uzgodnił inaczej na piśmie, zawiera wszystkie inne opłaty, w tym podatki zagraniczne, federalne, stanowe i lokalne (z wyłączeniem tylko podatków od sprzedaży, które Nabywca jest zobowiązany uiścić zgodnie z obowiązującym prawem), należności celne, cła importowe, koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia. Podwyżka ceny lub opłaty dodatkowe, w tym odsetki lub opłaty finansowe, nie będą obowiązywać, chyba że Nabywca wcześniej wyrazi na to zgodę na piśmie, a jeżeli Nabywca wyrazi zgodę na podwyżkę ceny lub opłaty dodatkowe, wejdą one w życie po upływie co najmniej 30 (trzydziestu) dni od wyrażenia takiej zgody. O ile w Dokumentach umowy nie określono inaczej, wszystkie kwoty należne na podstawie Dokumentów umowy są płatne w walucie Jurysdykcji.

4. Gwarancje. Sprzedawca oświadcza, że a) jest wypłacalny finansowo; b) posiada upoważnienie/licencję na dostarczanie Towaru; c) posiada zbywalny tytuł prawny do Towaru i prawo do jego przekazania; d) Towar nie jest obciążony i jest wolny od zabezpieczeń i zastawów; oraz e) Towar nie narusza żadnych znaków towarowych, patentów, praw autorskich, wzorów ani podobnych praw własności intelektualnej. Oprócz wszystkich innych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji udzielonych przez Sprzedawcę lub które Nabywca może mieć w inny sposób, Sprzedawca wyraźnie i bezwarunkowo gwarantuje na maksymalny okres dozwolony przez prawo po dacie dostawy do Nabywcy (lub wymiany), że cały Towar, o ile Nabywca nie określił lub nie uzgodnił inaczej, jest nowy i pierwszej jakości, nadaje się do sprzedaży, jest odpowiedni dla konkretnego celu Nabywcy, jest wolny od wad materiałowych, wykonawczych, produkcyjnych i projektowych, ukrytych lub nie, ściśle odpowiada surowym specyfikacjom i opisom zawartym w Dokumentach umowy, katalogach, broszurach produktowych i innych reprezentacjach Sprzedawcy, przedstawieniach, próbkach i modelach Towaru, spełnia najwyższe standardy branżowe oraz jest odpowiednio zamknięty, zapakowany i oznakowany. Wszelkie gwarancje są udzielane na rzecz Nabywcy oraz jego następców prawnych i cesjonariuszy, a także pozostają w mocy po każdej inspekcji, dostawie, przyjęciu i płatności. Sprzedawca przeniesie w całości i bez kosztów na Nabywcę wszystkie gwarancje od dostawców Sprzedawcy, które mają zastosowanie do Towaru, oraz dostarczy takie przeniesione gwarancje wraz z Towarem. Sprzedawca zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i chronić Nabywcę przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, wydatkami, roszczeniami lub żądaniami, w tym honorariami prawników i konsultantów oraz wydatkami wynikającymi z naruszenia niniejszej Umowy przez Sprzedawcę lub jego przedstawicieli, zaniedbania, rażącego zaniedbania lub innego działania, które powoduje jakiekolwiek obrażenia ciała (w tym śmierć), szkody majątkowe lub straty ekonomiczne, w tym szkody wyrządzone Sprzedawcy, Nabywcy lub osobom trzecim, w jakikolwiek sposób związanym z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym szkody lub straty pośrednie, przypadkowe, wynikowe i wtórne, z wyjątkiem zakresu spowodowanego przez wyłączne zaniedbanie Nabywcy. W przypadku zgłoszenia takiego roszczenia względem Nabywcy Nabywca ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o takim roszczeniu i zapewni, na koszt Sprzedawcy, pomoc w związku z obroną takiego pozwu, zgodnie z uzasadnionym żądaniem Sprzedawcy. Nabywca ma prawo, ale nie obowiązek, kontrolować obronę lub rozliczenie jakiegokolwiek roszczenia lub pozwu objętego odpowiedzialnością z tytułu zabezpieczenia Sprzedawcy, w całości na koszt Sprzedawcy. Zgodnie z decyzją Nabywcy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na wyłączny koszt Sprzedawcy za przejęcie obrony w związku z takim postępowaniem sądowym, jednak Nabywca może na własny koszt udzielić pomocy prawnej w takim postępowaniu.

5. Dostawa. Daty dostaw Towaru zostaną uzgodnione przez strony i potwierdzone przez Nabywcę. Nabywca zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia, w całości lub w części, częściowych lub nadwyżkowych dostaw Towaru. O ile w Dokumentach umowy nie określono inaczej: a) wszystkie dostawy Towaru będą odbywać się w miejscu wybranym przez Nabywcę, na warunkach DDP (zgodnie z definicją zawartą w regułach Incoterms 2000), za pośrednictwem wybranego przez Nabywcę przewoźnika, a b) tytuł własności i ryzyko utraty przechodzą na Nabywcę po dostarczeniu Towaru Nabywcy w punkcie dostawy DDP. CZAS JEST NIEZWYKLE WAŻNY DLA REALIZACJI NINIEJSZEJ UMOWY. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, a ponadto wykupi takie ubezpieczenie, które może być uzasadnione w danych okolicznościach, obejmujące Towar, wszelką własność przechowywaną w imieniu Nabywcy oraz wszelkie inne zagrożenia dla Nabywcy z tytułu wykonania Umowy przez Sprzedawcę. Na żądanie Nabywcy Sprzedawca dostarczy Nabywcy certyfikaty potwierdzające takie ubezpieczenie i wskaże Nabywcę jako dodatkowego ubezpieczonego w ramach takiego ubezpieczenia. Do każdej przesyłki zawierającej Towar należy dołączyć specyfikację przesyłki.

6. Kontrola. Nabywca ma prawo, ale nie ma takiego obowiązku, do przeprowadzania kontroli lub testowania Towaru przed jego przetworzeniem, użyciem lub odsprzedażą, a przetwarzanie, użytkowanie lub odsprzedaż nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń. Reklamacje lub zawiadomienia o wadach Towaru uważa się za złożone w odpowiednim czasie, jeżeli zostaną złożone w rozsądnym terminie po wykryciu takich wad przez Nabywcę. Płatność za jakikolwiek Towar nie będzie uznawana za przyjęcie takiego Towaru. Niezgodność Towaru z którąkolwiek z gwarancji określonych w Części 4 stanowi, w przypadku przyjęcia Towaru przez Nabywcę, niezgodność, która w istotny sposób obniża wartość Towaru dla Nabywcy, w związku z czym Nabywca może cofnąć akceptację Towaru, przy czym akceptację taką uważa się za dokonaną: a) przy uzasadnionym założeniu, że taka niezgodność zostanie naprawiona, a nie została naprawiona; lub b) jeżeli Nabywca nie wykrył takiej niezgodności przed akceptacją, z powodu trudności w jej wykryciu przed akceptacją lub z powodu zapewnień Sprzedawcy.

7. Płatności. Warunki płatności zostały przedstawione w Dokumentach umowy. O ile w Dokumentach umowy nie określono inaczej, płatności należy dokonać w rozsądnym terminie po otrzymaniu przez Nabywcę wszystkich Towarów i wszystkich faktur. Sprzedawca będzie rozliczał każdą płatność dokonaną przez Nabywcę na poczet faktur, za które taka płatność została dokonana.

8. Zgodność z przepisami. Sprzedawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa zagranicznego, federalnego, stanowego i lokalnego, zasad, regulacji, kodeksów i rozporządzeń, w tym wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących zatrudnienia i dyskryminacji. Sprzedawca zorganizuje wszelkie kontrole i zatwierdzenia przeprowadzane przez urzędników państwowych, w tym odprawę celną lub inne zobowiązania związane z importem lub eksportem, jeśli to konieczne. Sprzedawca nie może oferować ani przekazywać przedstawicielom Nabywcy ds. zaopatrzenia żadnych korzyści, prezentów, płatności lub innych wartościowych przedmiotów ani oferować pracownikom, agentom lub innym przedstawicielom Nabywcy żadnych korzyści, prezentów, płatności lub innych wartościowych przedmiotów w celu wywarcia bezpośredniego wpływu na administrowanie postanowieniami niniejszej Umowy przez taką osobę. Nabywca pragnie prowadzić swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi.

9. Środki prawne. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Dokumentach umowy, Nabywca i Sprzedawca dysponują wyłącznie tymi prawami i środkami prawnymi, które są przewidziane przez obowiązujące prawo; jednakże pod warunkiem, że jeżeli Towar lub dowolna jego partia nie zostaną dostarczone zgodnie z Dokumentami umowy, w terminie dostawy określonym w tych Dokumentach, bądź Sprzedawca w inny sposób nie będzie ściśle przestrzegać postanowień któregokolwiek z Dokumentów umowy, Nabywca może według własnego uznania skorzystać z co najmniej jednego z następujących środków prawnych, niezależnie od tego, czy Nabywca przyjął Towar w całości lub w części: a) odstąpić od niniejszej Umowy, w całości lub w części; b) odrzucić Towar, w całości lub w części, i zwrócić go Sprzedawcy na jego ryzyko i koszt, aby Sprzedawca niezwłocznie dokonał pełnego zwrotu zapłaconych kwot; c) odmówić przyjęcia dalszych dostaw jakiegokolwiek Towaru, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Sprzedawcy; lub d) domagać się wszelkich odszkodowań dostępnych dla Nabywcy w ramach szkód, które mogły zostać poniesione, w tym wszelkich strat lub szkód wtórnych (w tym wszelkich roszczeń o odszkodowanie w odniesieniu do jakiejkolwiek kwoty zapłaconej lub należnej osobie trzeciej), jakiejkolwiek różnicy w wartości Towaru niezgodnego z Umową, który Nabywca zaakceptował, a także utraty przychodów, zysków lub utraty jakiejkolwiek umowy wynikającej z dostawy Towaru, jego użycia lub odsprzedaży przez Nabywcę. Niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w Dokumentach umowy lub wszelkich innych oświadczeniach, zarówno pisemnych, jak i ustnych, Nabywca, za pośrednictwem swoich przedstawicieli lub w inny sposób, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania do wypłaty odszkodowania, zabezpieczenie, ochronę lub zabezpieczenie jakiejkolwiek innej osoby, firmy lub strony przed jakąkolwiek utratą, szkodami lub obrażeniami, w tym wszelkimi pośrednimi, przypadkowymi, wynikowymi, specjalnymi lub wtórnymi szkodami, stratami lub obrażeniami, niezależnie od języka, w którym takie założenie ma być wyrażone lub dorozumiane. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w Dokumentach umowy, wszelkie roszczenia Nabywcy mogą być zgłaszane w terminie przedawnienia określonym w obowiązujących przepisach o terminie przedawnienia w ramach Jurysdykcji.

10. Rozstrzyganie sporów. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu w ramach Jurysdykcji zarządzanej zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej, obowiązującym w dniu takiego arbitrażu, a wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwym dla jego jurysdykcji. Postępowanie arbitrażowe, a także wszelkie związane z nim dokumenty, pisma procesowe i orzeczenia, będą prowadzone w języku urzędowym Jurysdykcji. Orzeczenie arbitrażowe będzie podane w walucie płatności określonej w niniejszej Umowie lub, jeśli taka waluta nie zostanie określona, w walucie Jurysdykcji, a także będzie zawierać stosowne uzasadnienie. Arbiter nie ma uprawnień do zmiany lub modyfikacji jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy. Strony w równym stopniu dzielą się opłatami i kosztami arbitrażu. Nabywca może, według własnego uznania, wystąpić do sądu właściwej jurysdykcji w odniesieniu do wszelkich roszczeń Nabywcy wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych. Niniejszym Sprzedawca nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji sądów w ramach Jurysdykcji w odniesieniu do każdego takiego sporu. Jeśli Nabywca złoży pozew zgodnie z powyższymi postanowieniami, Sprzedawca nie wniesie żadnego roszczenia wzajemnego, które jest dopuszczalne na mocy niniejszej Umowy.

11. Poufność. Nabywca może ujawnić Sprzedawcy informacje techniczne lub handlowe w związku z negocjacjami lub wykonaniem niniejszej Umowy. Sprzedawca zobowiązuje się zachować poufność wszelkich takich informacji, jak również wszelkich innych informacji związanych z niniejszą Umową, w tym dotyczących udziału Nabywcy w niniejszej Umowie, istnienia lub warunków niniejszej Umowy. Sprzedawca nie będzie ujawniać ani wykorzystywać, bezpośrednio lub pośrednio, takich informacji do żadnych innych celów niż realizacja niniejszej Umowy, ani ujawniać Nabywcy żadnych informacji, które Sprzedawca uzna za poufne.

12. Prawo właściwe. W przypadku sprzedaży na rynku krajowym prawo Jurysdykcji reguluje niniejszą Umowę oraz prawa i obowiązki stron z niej wynikające, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa. W przypadku sprzedaży międzynarodowej Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów („Konwencja dotycząca sprzedaży”) reguluje niniejszą Umowę oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie i w ograniczonym zakresie. Niezależnie od powyższego, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy, w tym niniejszymi Warunkami, z jednej strony, a Konwencją dotyczącą sprzedaży z drugiej strony, wiążące są postanowienia niniejszej Umowy. W zakresie jakichkolwiek takich rozbieżności lub sprzeczności postanowienia niniejszej Umowy uznaje się za wyłączone z postanowień Konwencji dotyczącej sprzedaży w rozumieniu jej art. 6. Kwestie, które nie zostały wyraźnie rozstrzygnięte w niniejszej Umowie lub w wyniku stosowania Konwencji dotyczącej sprzedaży, powinny być rozstrzygane zgodnie z wewnętrznymi przepisami Jurysdykcji, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa. W przypadku sprzedaży międzynarodowej, która nie podlega Konwencji dotyczącej sprzedaży, przepisy wewnętrzne Jurysdykcji regulują niniejszą Umowę oraz prawa i obowiązki stron w niej zawarte, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa.

13. Zawiadomienia. O ile w niniejszej Umowie nie postanowiono inaczej, wszystkie zawiadomienia i podobne formy komunikacji przewidziane w niniejszej Umowie będą sporządzane na piśmie w języku urzędowym Jurysdykcji i dostarczane w dowolny sposób, który jest uzasadniony w danych okolicznościach.

14. Cesja i przekazanie obowiązków. Żadna ze stron nie może przenieść ani scedować niniejszej Umowy ani też podzlecić żadnych obowiązków z niej wynikających, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody drugiej strony. Wszelkie próby przeniesienia, cesji lub podwykonawstwa bez takiej zgody będą nieważne i nie będą miały mocy prawnej ani skutku. O ile nie określono wyraźnie inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsza Umowa nie ma na celu zapewnienia korzyści żadnym osobom, które nie są jej stronami ani dozwolonymi cesjonariuszami takiej strony, i nie będzie przez te osoby egzekwowana. Naruszenia przepisów antymonopolowych/konkurencyjnych ostatecznie wpływają na Nabywcę, dlatego Sprzedawca nieodwołalnie przenosi na Nabywcę wszystkie obecne i przyszłe roszczenia, które może mieć wobec osób trzecich na mocy wszelkich zagranicznych, federalnych i/lub stanowych przepisów antymonopolowych/konkurencyjnych w związku z Towarem (łącznie ze wszystkimi powiązanymi surowcami, komponentami i usługami). Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Nabywcę na piśmie, gdy dowie się o takim roszczeniu, jak również powiadomi wszystkie stosowne osoby trzecie, że takie roszczenie zostało przeniesione na Nabywcę.

15. Siła wyższa. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań wynikających z Dokumentów umowy, które będzie spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza jego uzasadnioną kontrolą („Siła wyższa”); pod warunkiem jednak, że Sprzedawca nie będzie zwolniony z takich zobowiązań ze względu na trudności gospodarcze, zmiany warunków rynkowych, brak dostępności funduszy, niedostępność lub zwiększony koszt sprzętu, materiałów lub zapasów lub trudności pracownicze. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Nabywcę o wszelkich domniemanych zdarzeniach Siły wyższej. W wyniku domniemanego zdarzenia Siły wyższej Nabywca może, ale nie jest do tego zobowiązany, a) rozwiązać niniejszą Umowę w całości lub w części; b) odrzucić Towar, w całości lub w części, i zwrócić go Sprzedawcy na jego ryzyko i koszt, aby Sprzedawca niezwłocznie dokonał pełnego zwrotu zapłaconych kwot; lub c) odmówić przyjęcia dalszych dostaw jakiegokolwiek Towaru, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Sprzedawcy.

16. Własność intelektualna. Żadna ze stron nie przekazuje drugiej stronie żadnych patentów, wiedzy, tajemnic handlowych, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej w ramach informacji, dokumentów lub własności intelektualnej udostępnionych przez taką stronę na mocy niniejszej Umowy, z wyjątkiem, gdy: a) Sprzedawca ma prawo do wykorzystania praw własności intelektualnej Nabywcy wyłącznie do produkcji i dostawy Towaru Nabywcy w ramach niniejszej Umowy; b) Towar ma charakter eksperymentalny, niestandardowy lub został opracowany dla Nabywcy (łącznie z oryginalnymi dziełami autorstwa lub sztuki kwalifikującymi się do ochrony praw autorskich), wszelkie prawa, tytuły własności i udziały we własności intelektualnej stworzonej, rozwiniętej lub najpierw zredukowanej do praktyki w celu wyprodukowania lub dostarczenia Towaru zostają niniejszym nieodwołalnie przeniesione na Nabywcę, a Sprzedawca zgadza się na sporządzenie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu udokumentowania takiego przeniesienia i pomocy Nabywcy w dopracowaniu wszelkich takich zabezpieczeń (Nabywca zgadza się na pokrycie uzasadnionych kosztów Sprzedawcy poniesionych w związku z pomocą udzielaną Nabywcy przy dopracowaniu wszelkich takich zabezpieczeń); oraz c) niniejsza Umowa zostanie rozwiązana z powodu niewywiązania się z zobowiązań przez Sprzedawcę i Nabywca nie będzie mógł w uzasadniony sposób uzyskać Towaru zastępczego od osoby trzeciej bez własności intelektualnej Sprzedawcy, Nabywca będzie miał niewyłączne prawo do bezpłatnego korzystania z własności intelektualnej Sprzedawcy oraz licencję na korzystanie z jego własności intelektualnej w celu uzyskania, wykorzystania i sprzedaży Towaru zastępczego. Sprzedawca nie może używać nazwy, logo ani znaku towarowego Nabywcy bez jego pisemnej zgody.

17. Postanowienia ogólne. Wszelkie prawa i środki prawne przysługujące na mocy niniejszej Umowy stanowią dodatek do wszelkich innych praw i środków prawnych wynikających z obowiązującego prawa, przy czym wszystkie te prawa i środki prawne mają charakter niewyłączny i kumulatywny. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od roszczeń z tytułu naruszenia umowy nie będzie traktowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu dowolnego kolejnego naruszenia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych części niniejszej Umowy.